انجمن صنفی طراحان فیلم سینمای ایران

IRANIAN FILM DESIGNERS GUILD

اخبار و اطلاعات

اعضای انجمن

مهناز غنی
سعید هنرمند
عباس بلوندی
امیرحسین دوانی
غفار رضایی
البرز ملک پور
امیر حسین حداد
ملودی اسماعیلی
حسین مجد
علی نصیری نیا
محمدرضا شجاعی
سارا سمیعی

پژوهش