عضویت

 

آیین نامه عضویت، تعلیق و لغو عضویت در انجمن صنفی طراحان فیلم

 

مقدمه:

در چارچوب اساسنامه انجمن، مصوب مجمع عمومی مؤسس در 16 / 10 / 1397 به ویژه بندهای 5 و 6 از ماده 4 و بند 3 از ماده 5 ، هدف از تدوین این آییننامه، تعیین شرایط و نحوه عضویت افرادی است که میخواهند در این حرفه مشغول به کار شوند یا بهصورت مستمر در حال فعالیت حرفه ای هستند؛ همچنین پیشبینی شرایط و نحوه بررسی تعلیق و لغو عضویت طراحانی که به عضویت انجمن درآمدهاند.
در تنظیم این آیین نامه، با استناد به هویت صنفی انجمن طراحان فیلم :
1 . صرفاً اشتغال به حرفه به عنوان معیار اصلی درنظر گرفته شده است (بند 5 ماده 4 اساسنامه) . منظور از اشتغال، انجام حرفه طراحی صحنه یا لباس در یک پروژه سینمایی، تلویزیونی و موارد مشابه در قبال عقد قرارداد و دریافت دستمزد است.
2 . کیفیت طراحی و توانایی فنی و هنری طراح در برخورداریِ افراد واجد شرایط از حقِ عضویت در انجمن، نقشی ندارد؛ هرچند که انجمن، خود را موظف میداند در ارتقای تواناییهای فنی و هنری اعضا و کیفیت طراحی فیلمها در سینمای ایران تلاش کند (بندهای 12 ، 13 ، و 16 ماده 3 اساسنامه).
3 . مدارک تحصیلی مرتبط و کسب تجربه عملی از طریق دستیاری طراحان فیلم، در پذیرش اعضا مورد نظر قرارگرفته میشود.


عضویت در انجمن:

پذیرش افراد به عنوان عضو انجمن صنفی طراحان فیلم به سه طریق صورت میپذیرد:
الف . عضو موقت
ب . عضو اصلی
ج . عضو افتخاری


شرایط عمومی عضویت :

1 . تابعیت ایران
2 . حداقل سن: 22 سال تمام
3 . متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
4 . حداقل مدرک تحصیلی: دیپلم متوسطه
5 . نداشتن محکومیت کیفری مؤثر در محرومیت از حقوق اجتماعی
6 . تکمیل برگه درخواست عضویت و تحویل آن به دفتر انجمن و دریافت رسید
7 . قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه و آییننامه عضویت و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن
8 . پرداخت هزینه ثبت نام و حق عضویت سالانه


شرایط خاص عضویت :

الف . عضو موقت (فقط در صورت تصویب لایحه امنیت شغلی)
1 . این عضویت مختص و الزامی برای افرادی است که برای اولین بار به دعوت یک تهیه کننده مشخص، برای یک پروژه سینمایی معین، مسئولیت طراحی صحنه یا لباس را به عهده میگیرند.
2 . طراحی حداقل یک مجموعه تلویزیونی به مدت حداقل 500 دقیقه یا حداقل 3 تله فیلم تلویزیونی یا دستیاری طراحی در حداقل 5 فیلم سینمایی(زیرنظر و با تأیید کتبی اعضای رسمی انجمن)
3 . در مورد فارغ التحصیلان رشته های طراحی صحنه یا لباس یا معماریداخلی یا معماری از مراکز آموزش عالی، دستیاری 3 فیلم سینمایی کفایت میکند.
4 . به اعضای موقت فقط گواهی کتبی عضویت موقت برای اشتغال به کار داده میشود و ارزش دیگری نخواهد داشت. این گواهی در پرونده متقاضی در انجمن نگهداری میشود.
ب . عضو اصلی
1 . طراحی 2 فیلم سینمایی
2 . طراحانی که فقط یک فیلم طراحی کرده باشند و موفق به کسب جایزهای معتبر شده باشند، فارغ التحصیلان رشته های طراحی صحنه یا لباس یا معماری داخلی یا معماری از مراکز آموزش عالی، و افرادی که در حداقل 5 فیلم سینمایی (زیرنظر و با تأیید کتبی اعضای رسمی انجمن) دستیاری طراحی کرده باشند، با سابقه فقط 1 فیلم سینمایی میتوانند به عضویت انجمن صنفی درآیند.
3 . از تاریخ پایان آخرین قرارداد آخرین فیلم سینمایی متقاضی نباید بیش از 3 سال گذشته شده باشد.
4 . تمامی متقاضیانی که قبلاً عضو “انجمن طراحان فیلم سینمای ایران” بودند و از پایان آخرین قراردادشان 3 سال گذشته باشد همچنان میتوانند به عضویت انجمن صنفی طراحان فیلم درآیند. این گروه از اعضا چنانچه طی 1 سال از آغاز عضویت، دریک پروژه سینمایی یا تلویزیونی یا موارد مشابه در قالب تصویر متحرک، اشتغال پیدا نکنند عضویتشان به حالت تعلیق درمیآید.
این گروه از متقاضیان فقط به مدت 3 ماه از آغاز به کار انجمن صنفی طراحان فیلم و پذیرش عضو، برای درخواست عضویت فرصت دارند.
5 . برای اعضای اصلی کارت عضویت انجمن صادر میشود. مدت اعتبار کارت یک سال خواهد بود و در
پایان هر سال درصورتِ رعایت شرایط و انجام تعهداتِ عضو، تمدید خواهد شد.
ج . عضو افتخاری
1 . طراحانی که حداقل 10 فیلم سینمایی را در طول حداقل 20 سال سابقه فعالیت حرفه ای طراحی کرده باشند و از پایان آخرین قراردادشان به عنوان طراح صحنه یا لباس بیش از 3 سال گذشته باشد، میتوانند عضویت افتخاری انجمن صنفی را بپذیرند.
2 . عضو افتخاری به تشخیص هیئت مدیره از کلیه امتیازات عضو اصلی برخوردار است، جز حق رأی در مجامع عمومی.
3 . به اعضای افتخاری هرساله کارت عضویت افتخاری تقدیم میشود.
4 . اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت سالانه معاف هستند.
5 . درمورد اعضای واجد شرایط برای عضویت افتخاری، الزامی برای درخواست از سوی عضو وجود ندارد و کارگروه عضویت رأساً در خصوص تشکیل پرونده، اعلام به هیئتمدیره و صدور کارت اقدام میکند.
کارت صادره از طرف اعضای هیئت مدیره به عضو افتخاری تقدیم میشود.


تعلیق عضویت :

عضویت اعضا در موارد زیر تعلیق میشود:
1 . عدم پرداخت به موقع حق عضویت
2 . عدم رعایت مفاد اساسنامه و تصمیمات قانونی انجمن
3 . از دست دادن شرایط مندرج در ماده 4 اساسنامه
4 . عدم اشتغال و فعالیت عملی به عنوان طراح صحنه یا لباس در فیلمهای بلند یا کوتاه سینمایی،
تلویزیونی و شبکه خانگی، آگهی های تبلیغاتی و موارد مشابه در چارچوب تولید تصویر متحرک، به مدت 3 سال از پایان آخرین قرارداد
5 . حکم صادره و مرتبط و قطعی از مراجع قانونی کشور و مراجع حل اختلاف قانون کار
6 . عدم رعایت ضوابط حرفهای و هتک حیثیت حرفه
7 . مرجع تشخیص موارد فوق، کارگروهِ عضویت و تأیید هیئت مدیره است.


لغو عضویت :

1 . چنانچه عضو تعلیقی تا یک سال (یا تا اولین مجمع عمومی عادی سالانه انجمن، مشروط به آنکه کمتر از 6 ماه از اعلام رسمی حکم تعلیق نباشد) از دریافت توضیح و دلایل کتبی و رسمی هیئت مدیره، مبنی بر تعلیق عضویت، اقدامی برای رفع تعلیق نکند، هیئتمدیره موظف به طرح درخواست لغو عضویت در مجمع عمومی است.
2 . لغو عضویت به درخواست هیئتمدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
3 . لغو عضویت باید توسط هیئت مدیره به عضو لغو عضویت شده، بازرس و نهادهایی که با انجمن و اعضای آن ارتباط تعهدآور دارند، به صورت کتبی اعلام شود.


سایر مقررات:

1 . اجرای این آیین نامه، برعهده کارگروهی به ترتیب زیر است که توسط هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب میشوند:
نایب رئیس هیئت مدیره و 4نفر از اعضای با سابقه انجمن که داوطلب عضویت در کارگروه میشوند.
2 . جلسات کارگروه با حضور نایب رئیس و حداقل 2عضو دیگر رسمیت مییابد.
3 . کارگروه موظف است در برابر درخواست کتبی، یا اینترنتیِ متقاضی و تکمیل مدارک، به متقاضی رسید ارائه نماید و حداکثر طی یک ماه شرایط عضویت متقاضی را طبق مفاد آییننامه بررسی و نظر خود را از طریق نایب رئیس در اختیار هیئت مدیره قرار دهد.
4 . پرونده درخواست عضویت شامل موارد زیر است:
برگه درخواست عضویت که اطلاعات مورد نظر توسط متقاضی در آن درج شده باشد.
تصویر نسخه ای از قراردادها و مدارک مورد نیاز
5 . متقاضیان عضویت موقت لازم است علاوه بر برگه درخواست عضویت موقت و درج اطلاعات تعیین شده، معرفینامه کتبی تهیهکننده یا مدیرتولید فیلم موردنظر را نیز تحویل داده و رسید دریافت کنند.
6 . هیئت مدیره موظف است در صورت دریافت گزارشِ کارگروه، در نخستین جلسه آن را بررسی و نظرش را کتباً به کارگروه اعلام نماید تا در صورت مثبت بودن، کارت عضویت صادر شود و همراه با پاسخ کتبی در اختیار متقاضی قرار گیرد و در صورت پاسخ منفی نیز دلایلِ مخالفت با عضویتِ متقاضی به او کتباً اعلام شود. در مورد متقاضیان عضویت موقت، در صورت موافقت با درخواستشان، صرفاً گواهینامه مکتوب صادر و ارائه خواهد شد و نسخهای از آن نیز در پرونده عضو نگهداری میشود.
7 . چنانچه بعضی از متقاضیان عضویت به دلیل فقدان شرایط، تقاضایشان از سوی هیئت مدیره پذیرفته نشود، متقاضی میتوانند شکایت خود را توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی انجمن مطرح کند. تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.
8 . چنانچه شرایط یا عملکرد هر یک از اعضای انجمن، طبق مفاد این آیین نامه بتواند موجب تعلیق عضویت او شود، کارگروه عضویت وظیفه دارد مورد یا موارد را بررسی و نتیجه راکتباً به هیئت مدیره گزارش کند و در صورت تأیید ایشان از سوی هیئت مدیره به عضو موردنظر ابلاغ خواهد شد.
9 . در صورتی که هر یک از اعضا، شرایط عضویت در انجمن را از دست بدهند یا به جا نیاورند، تعلیق و یا لغو عضویت میشوند، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی (مثلاً بازپرداخت وامِ دریافتی یا…) هستند.
10 . عضو تعلیقی تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی در مجامع عمومی حق رأی نخواهد داشت. عضو تعلیقی میتواند شکایت خود را توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح کند. تصمیم مجمع عمومی قطعی است.
11 . در موارد پیشبینی نشده و استثنایی، تصمیم یا اقدام لازم از سوی کارگروه به هیئت مدیره پیشنهاد میشود ولی در همه موارد مسئولیت اقدام با هیئت مدیره است که در برابر مجمع عمومی، مسئول و پاسخگو خواهد بود.