مدیرمسئول: کامیاب امین عشایری
زیر نظر: کارگروه فرهنگی انجمن صنفی طراحان فیلم سینمای ایران
سردبیر: گلاره محمدی