اعضای اصلی هیئت مدیره ( دوره اول )

 • رییس :کامیاب امین عشایری
 • نایب رئیس :امیرحسین قدسی
 • خزانه دار :آیدین ظریف
 • دبیر :کیوان مقدم
 • عضو اصلی :محسن نصرالهی

اعضای علی البدل هیئت مدیره

 • غزاله معتمد

بازرسین:

 • بازرس اصلی : لیلا نقدی پری
 • بازرس علی البدل : حمید شهیری

(آقای محمدرضا شجاعی بمدت کوتاهی خزانه دار انجمن بودند ، بعد از استعفای ایشان آقای آیدین ظریف در سمت خزانه دار جایگزین شدند)

 

اعضای اصلی هیئت مدیره ( دوره دوم )

 • رییس :کامیاب امین عشایری
 • نایب رئیس :منصوره یزدانجو
 • خزانه دار :آیدین ظریف
 • دبیر :کیوان مقدم
 • عضو اصلی :امیرحسین قدسی

اعضای علی البدل هیئت مدیره

 • عضو علی البدل اول: محسن نصرالهی
 • عضو علی البدل دوم: امیر حسین حداد

بازرسین:

 • بازرس اصلی : فرامرز بادرامپور
 • بازرس علی البدل : جهانگیر میرزاجانی
 • بازرس علی البدل : سید احمد ساکت (از تاریخ 1401/03/01)